L1000819L1000819

 

م"ا ی"ک مج"موع"ه خ"ود س"اخ"ته ت"وس"ط و ب"رای ت"ازه واردی"ن و م"ردم مح"لی هس"تیم. ف"ورک"ام"ر م"کانیس"ت ب"رای ش"خصیت ه"ای

م"ختلف ک"ه اس" "تعداده" "ای ج" "دی" "د در اوت" "رخ" "ت را ارت" "قا م" "ی بخش" "د و ب" "ه ع" "نوان اب" "زار ارت" "باط" "ی ب" "ا ج" "ام" "عه مح" "لی ع" "مل م" "ی ک" "ند. ع" "ملکرد، م" "حتوا و تصویر فورکامر با توجه به علقه و منافع شرکت کنندگان تغییر می کند. ف" "ورک" "ام" "ر ب" "ا م" "أم" "وری" "ت ات" "صال ت" "ازه واردی" "ن و م" "ردم مح" "لی در اوت" "رخ" "ت و ک" "مک ب" "ه ی" "ک ج" "ام" "عه منسج" "م و ان" "عطاف پ" "ذی" "ر، پ" "روژه ه" "ا و روی"داده"ای ب"سیاری از ج"مله کنس"رت ه"ا و ش"ب ه"ای ف"یلم، ک"اف"ه ه"ای زب"ان، ج"لسات آش"پزی و غ"ذا خ"وردن ب"ا ه"م را س"ازم"ان"ده"ی م"ی ک"ند. ب"ه ای"ن ت"رت"یب ف"ورک"ام"ر ی"ک م"کان ب"رای اس"تعداده"ای ت"ازه واردی"ن ف"راه"م م"ی ک"ند و اف"راد را ب"ه ی"کدی"گر در س"طح ش"خصی مرتبط می کند. به لطف جامعه متنوع و بزرگ، توانسته ایم آدم های جالب با داستان های فوق العاده را دور هم جمع کنیم. مردم ف"ورک"ام"ر ت"وس"ط ی"ک گ"روه از اف"راد ب"ا ن"قش ه"ا و م"سئول"یت ه"ای م"ختلف ه"دای"ت م"ی ش"ود. دی"داری ب"ا ت"یم ف"علی و ق"بلی م"ا، داوط"لبان، ه" "مکاران، س" "فیران مح" "لی و ب" "سیاری از اف" "راد دی" "گر ک" "ه در ان" "جام وظ" "ای" "ف م" "شارک" "ت م" "ی ک" "نند داش" "ته ب" "اش" "ید. در زی" "ر ت" "عدادی از اع"ضای ج"ام"عه ف"ورک"ام"ر را ب"ه ش"ما م"عرف"ی م"ی ک"نیم، ام"ا اف"راد زی"اد دی"گری در ف"ورک"ام"ر ح"ضور دارن"د ک"ه م"ی ت"وان"ید در روی"داده"ا ملقات کنید.